Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Rond Klei en de klant gesloten wordt.

Rond Klei behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

De aankoop van een product van Rond Klei leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Rond Klei behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens
Rond Klei is een product van Melissa Milis Photography met zetel te Herselt. Het correspondentieadres is: Averbodesesteenweg 7, 2230 Herselt. KBO-nr: 0826.324.093

3. Webshop
Rond klei is een webshop waar wij (Melissa Milis & Michelle Heylen) ons boek en keramieklijn verkopen. De producten worden beschreven op de website (www.rondklei.be). Gezien deze producten met de hand gemaakt worden, kunnen er lichte verschillen zijn in vorm, kleur en textuur. Gelieve hier mee rekening te houden bij de aankoop.

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer de klant een product aankoopt, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De betaling en aankoop is definitief op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

Rond Klei en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Rond Klei  hiervoor als een vermoeden van bewijs.

5. Herroepingsrecht
De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op custom made producten. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen terug te zenden naar Rond Klei,  Averbodesesteenweg 7, 2230 Herselt. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat (ongelezen of ongebruikt) zijn, zal Rond Klei de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Rond Klei te melden. Klachten zullen door Rond Klei in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Rond Klei steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.  In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

6. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. 

Rond Klei behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact, kredietkaart, KBC/CBC, Ideal of Paypal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

Rond Klei is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Auteursrechten en Copyright
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website en Instagram of andere sociale media van Rond Klei is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Rond Klei.

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van Rond Klei om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

8. Privacy
Rond Klei heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.

Rond Klei verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Rond Klei.

9. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

10. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

11. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.